© 2011 រក្សា​សិទ្ធិ​គ្រប់​យ៉ាង​ដោយ ដំណឹង!!! // ទូរស័ព្ទលេខ៖ 023 4 7777 07 / 098 390 893 ឬ អ៊ីមេល៖domneng@gmail.com
Nokor Thom Bookshop

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ដើម្បីលើកស្ទួយនួវវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា ក៏ដូចជាផ្តល់នូវដំណឹងនានា ជួនមហាជន ក្រុមការងារ​បាន​បង្កើតនូវគេហទំព័រ “ដំណឹង”​ នេះឡើង។ ដំណឹង ជាគេហទំព័រ ដែលផ្តល់នូវព័ត៌មានផ្សេងៗដែល​ទាក់ទងនឹងសង្គម ចំណេះដឹងទូទៅ សុខភាព កម្សាន្ត កីឡា ។ល។

ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោយ៖

Contact US: 098 390 893
Email: dara@domneng.com

Ads

photo ads220x300_zps0b274ab6.png

FaceBook Page

Newsletter